//script in header

Жалба/Коментар


Писмени (преку е-пошта [email protected]) или вербални поплаки добиени во рамките на дадените услуги, откако ќе се соберат и проверат сите потребни информации дали се поврзани со активностите под одговорност на лабораторијата, прво „Формуларот за интервју со клиенти“ го следи Службеникот за систем за управување со квалитет кој ја прима жалбата. Релевантните делови се пополнуваат во „Распоредот за следење поплаки од клиенти“ и се обработуваат. За дојдовните поплаки, најпрво се оценуваат приговорите.

Приговорите се испитуваат од страна на лицата кои не се вклучени во лабораториските активности предмет на жалбата што треба да ја утврди раководителот на лабораторијата и се утврдуваат и спроведуваат потребните активности за нивно отстранување. Истиот ден се одлучува за дејствија за решавање на приговорот и подносителот на претставката се враќа да даде информации за планираната активност. По завршувањето на евалуацијата на приговорот, се доставува писмено известување до подносителот на жалбата.